Có 1 kết quả:

trưởng lão

1/1

trưởng lão

phồn thể

Từ điển phổ thông

sư cụ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người già cả, trọng tuổi.

Một số bài thơ có sử dụng