Có 1 kết quả:

trường trai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn chay cả đời.

Một số bài thơ có sử dụng