Có 1 kết quả:

áo mạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng rất dài, dài lê thê.