Có 1 kết quả:

môn bao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền đút lót cho kẻ giữ cửa quyền quý.