Có 1 kết quả:

môn đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những người học trò cùng theo học một ông thầy nào.

Một số bài thơ có sử dụng