Có 1 kết quả:

môn hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các cửa trong nhà — Chỉ nơi hiểm yếu — Chỉ gia thế.

Một số bài thơ có sử dụng