Có 1 kết quả:

môn phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Căn buồng trong nhà. Đoạn trường tân thanh có câu: » Vực nàng tạm xuống môn phòng, hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai ).