Có 1 kết quả:

môn bài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thẻ của chánh quyền cấp cho để treo trước cửa hiệu buôn, chứng tỏ hiệu buôn hoạt động hợp pháp.