Có 1 kết quả:

môn nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng cửa.