Có 1 kết quả:

môn sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò. » Môn sinh xin được một người là may «. ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng