Có 1 kết quả:

môn đương hộ đối

1/1

Từ điển phổ thông

môn đăng hộ đối, hai nhà thông gia tương xứng với nhau

Từ điển trích dẫn

1. Cổng và cửa nhà tương xứng. Ý nói nhà cửa, gia thế, địa vị hai gia đình cưới gả phải tương đương. ★Tương phản: “tỉnh thiển hà thâm” 井淺河深.