Có 1 kết quả:

môn lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giữ cửa tại dinh quan.