Có 1 kết quả:

môn xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng cửa.