Có 1 kết quả:

bế kinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đàn bà kinh nguyệt không thông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường kinh nguyệt không thông.