Có 1 kết quả:

bế quan toả quốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đóng cửa quan, khóa cửa bể, không thông thương với ngoại quốc.