Có 1 kết quả:

khai trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở cửa nơi dạy học cho học sinh bắt đầu vào học — Bắt đầu cuộc trình diễn ( ca kịch đấu võ… ).