Có 1 kết quả:

khai giao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chia cách, phân li.
2. Xong, dứt, kết thúc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Biệt quản tha môn, nhượng tha môn náo khứ, khán chẩm ma khai giao” 別管他們, 讓他們鬧去, 看怎麼開交 (Đệ lục thập hồi) Mặc kệ họ, cứ để cho họ đánh nhau xem rồi ra sao.
3. Đưa đi, phát đi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhĩ thính kiến liễu? nhận liễu nhi tử, bất thị hảo khai giao đích” 你聽見了? 認了兒子, 不是好開交的 (Đệ nhị thập tứ hồi) Chú nghe chưa? Nếu nhận nó là con thì không thể bỏ liều nó được đâu.
4. Chạy đi.

Một số bài thơ có sử dụng