Có 1 kết quả:

khai quang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở mang ra cho sáng sủa. Ngày nay còn hiểu là chặt bỏ hoặc làm chết những đám cây cối rậm rạp — Tiếng nhà Phật, chỉ buổi lễ khánh thành tượng Phật.

Một số bài thơ có sử dụng