Có 1 kết quả:

khai mạc

1/1

khai mạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

mở màn, bắt đầu