Có 1 kết quả:

khai sáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu tạo nên.

Một số bài thơ có sử dụng