Có 1 kết quả:

khai ấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở cái ấn ra. Chỉ ngày đầu tiên làm việc quan trở lại, sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán.