Có 1 kết quả:

khai khẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở mang vùng đất hoang.