Có 1 kết quả:

khai học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở cửa nhà trường cho học trò đến học. Như Khi giảng 開講.

Một số bài thơ có sử dụng