Có 1 kết quả:

khai thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở chợ, họp chợ — Mở cửa hàng buôn bán.