Có 1 kết quả:

khai niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở đầu một năm. Ngày đầu năm.

Một số bài thơ có sử dụng