Có 1 kết quả:

khai tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mở mang trí tuệ, tư tưởng cho người. ◇Nhan thị gia huấn 顏氏家訓: “Độc thư học vấn, bổn dục khai tâm minh mục” 讀書學問, 本欲開心明目 (Miễn học 勉學).
2. Lấy lòng thành mà đối đãi. ◇Nghiêm Hữu Hi 嚴有禧: “Nhữ vãng đương dĩ ngô ngôn khai tâm cáo chi, tận quyên túc hiềm” 汝往當以吾言開心告之, 盡捐夙嫌 (Sấu hoa tùy bút 漱華隨筆, Từ Ông 徐翁).
3. Thích thú, cao hứng, tâm tình thư sướng. ◇A Anh 阿英: “Đại gia thính đáo khai tâm xứ, tựu thị nhất trận đại tiếu” 大家聽到開心處, 就是一陣大笑 (Bạch Yên 白煙).
4. Khai thông tâm khiếu (đông y). ◇Tô Thức 蘇軾: “Khai tâm noãn vị môn đông ẩm, Tri thị Đông Pha thủ tự tiên” 開心暖胃門冬飲, 知是東坡手自煎 (Thụy khởi văn mễ nguyên chương đáo đông viên tống mạch môn đông ẩm tử 睡起聞米元章到東園送麥門冬飲子).
5. Tim hoa bừng nở. ◇Mai Nghiêu Thần 梅堯臣: “Điệp hàn phương liễm sí, Hoa lãnh bất khai tâm” 蝶寒方斂翅, 花冷不開心 (Xuân hàn 春寒).
6. Lời nói làm cho người ta cười. ◇Nhị khắc phách án kinh kì 二刻拍案驚奇: “Đường Thái Thú nhất thì thủ tiếu chi ngôn, chỉ đạo tha bất dĩ vi ý, khởi tri tỉ muội hành trung tâm lộ tối đa, nhất cú khai tâm, đẩu nhiên nghi biến” 唐太守一時取笑之言, 只道他不以為意, 豈知姊妹行中心路最多, 一句開心, 陡然疑變 (Quyển thập nhị).
7. Đùa cợt, làm trò đùa. ◇Quan tràng hiện hình kí 官場現形記: “Lão ca, nhĩ biệt nã nhân khai tâm!” 老哥, 你別拿人開心! (Đệ tam hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỡ lòng. Bắt đầu dạy cho người chưa biết gì: » Khai tâm từ thuở thiếu niên. Hiếu kinh tiểu học trước liền cho thông « ( Gia huấn ca ).

Một số bài thơ có sử dụng