Có 1 kết quả:

khai phiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở những tờ giấy ghi ý kiến của nhiều người về một vấn đề gì.