Có 1 kết quả:

khai huyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào lỗ để chôn.