Có 1 kết quả:

khai khoáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào mỏ.