Có 1 kết quả:

khai giảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu dạy học ( nói về các trường học, sau một thời gian nghỉ dạy ).