Có 1 kết quả:

khai lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở đường. Đi trước tiên.