Có 1 kết quả:

khai thông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở ra cho đi được suốt, không bị cản trở.