Có 1 kết quả:

khai đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở đường dẫn lối. Chỉ dẫn cho.

Một số bài thơ có sử dụng