Có 1 kết quả:

khai trừ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ đi. Diệt đi.