Có 1 kết quả:

nhuận vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi vị không chánh đáng ( chẳng hạn ngôi vua do sự thoán đoạt mà được ).