Có 1 kết quả:

nhuận niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm có một tháng dư ra, tức năm nhuần.