Có 1 kết quả:

nhuận nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày dư ra, ngày nhuần theo dương lịch, tức ngày 20 tháng 2.