Có 1 kết quả:

nhuận nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng dư ra, tháng nhuần ( theo âm lịch ).

Một số bài thơ có sử dụng