Có 1 kết quả:

nhuận âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng địa phương. Cũng như Thổ âm. Không phải tiếng nói chính thức được nhìn nhận.