Có 1 kết quả:

nhàn tà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn ngừa kẻ gian — Ngăn chặn điều xấu của mình.