Có 1 kết quả:

nhàn quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan nhẹ nhàng — Ông quan ít có việc làm.

Một số bài thơ có sử dụng