Có 1 kết quả:

nhàn tản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rảnh rỗi thong thả.

Một số bài thơ có sử dụng