Có 1 kết quả:

nhàn sướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rảnh rang, không có gì bó buộc.