Có 1 kết quả:

nhàn thoại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trò chuyện cho qua ngày giờ.

Một số bài thơ có sử dụng