Có 1 kết quả:

gián hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thỉnh thoảng — Hay là. Nếu.

Một số bài thơ có sử dụng