Có 1 kết quả:

gián tiếp

1/1

gián tiếp

phồn thể

Từ điển phổ thông

gián tiếp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có liên hệ, nhưng bị ngăn cách ở giữa.