Có 1 kết quả:

gián đoạn

1/1

gián đoạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

gián đoạn, dừng giữa chừng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứt khúc, khúc không liền nhau.

Một số bài thơ có sử dụng