Có 1 kết quả:

gián cách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn cách ra, không liền nhau.

Một số bài thơ có sử dụng