Có 1 kết quả:

các viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người có chân trong tòa Nội Các.