Có 1 kết quả:

các nghị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hội nghị của tòa Nội Các.